Ochrana osobných údajov

Spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o. venuje ochrane osobných údajov svojich spotrebiteľov, zákazníkov a klientov náležitú pozornosť. Pristupujeme k ochrane osobných údajov len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Cieľom týchto zásad je informovanie dotknutých osôb, ako spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o. spracováva a nakladá s osobnými údajmi  spotrebiteľov, zákazníkov a klientov.

 • vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s  vašimi osobnými údajmi zo strany spoločnosti KOTVAN PARTNERS s.r.o., sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o  zmazanie histórie našej komunikácie v oblasti realít, objednávok, obchodov, sprostredkovania, resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobne.

Spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o., je obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 27895/T,  IČO 46 270 418, DIČ 2023316317, IČ DPH SK2023316317, a ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje spotrebiteľov, zákazníkov a klientov, sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcich  sa spracovania osobných  údajov pri realitnej činnosti ale aj pri akejkoľvek obchodnej alebo sprostredkovateľskej činnosti, pri archivácii spisov, zmlúv a dohôd s ohľadom na automatizované spracúvanie osobných údajov, ako vyplýva aj z nariadenie (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 od nadobudnutia účinnosti 25. mája 2018.

Spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o.  spracúva osobné údaje spotrebiteľov len na určené, výslovné a oprávnené účely.

 

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné a zmluvné vzťahy súvisiace s obchodovaním s nehnuteľnosťami
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia záujemcu, zákazníka, klienta resp. spotrebiteľa v sprostredkovaných obchodoch
 • účelom spracovania osobných údajov je aj vystavenie daňového dokladu – faktúry v  zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty • účelom spracúvania osobných údajov je aj zhromažďovanie listinných záznamov, zmlúv k nehnuteľnostiam a to aj prostredníctvom elektronickej pošty

Spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o.  musí disponovať vždy aspoň jedným z týchto právnych základov:

 • Plnenie zmluvy o obstaraní (napríklad s cieľom zobchodovania nehnuteľnosti, spracovať a vykonať obchodnú transakciu v spoločnosti KOTVAN PARTNERS s.r.o., realitnou kanceláriou REALITY-FINANCIE  alebo
 • Plnenie zákonnej povinnosti (napr. uchovávanie faktúr) alebo
 • Pokiaľ možno hovoriť o oprávnenom záujme spoločnosti KOTVAN PARTNERS s.r.o. alebo
 • Pokiaľ dotknutá osoba (záujemca/klient) poskytla svoj súhlas.

 

Oprávnený záujem nesmie mať dosah na práva a slobody dotknutých osôb. Ako príklady oprávnených záujmov sa vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov uvádza predchádzanie podvodom či priamy marketing.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o., realitná kancelária REALITY-FINANCIE získava a uchováva osobné údaje len na základe uvedených právnych základov v zákone.

Aké údaje spracúvame?
Medzi osobné údaje, ktoré o vás možno priamo či nepriamo získavať, patria predovšetkým:
– Identifikačné údaje: Priezvisko, meno, identifikátory;
– Osobné informácie: dátum narodenia, rodné číslo, občianstvo;
– Kontaktné údaje: poštová adresa, e-mail, telefónne číslo;
– Platobné údaje: čísla účtov v bankách, spôsob úhrady, história úhrad;
– Údaje o pripojení, využívaní služieb a komunikácii: záznamy o pripojení a o používaní;
– Profily a skóre umožňujúce segmentáciu používateľov.

Komu budú vaše údaje poskytnuté?
Vaše údaje sa prenášajú v prospech partnerov spoločnosti KOTVAN PARTNERS s.r.o., ktorí ich môžu spracúvať vo vlastnom mene.

Vaše osobné údaje možno poskytnúť:

Obchodným partnerom, najmä ich marketingovým a reklamným oddeleniam ako aj ďalším realitným kanceláriám.

Spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o. takisto využíva aj  vedľajších sprostredkovateľov, a zároveň aj spolupracujúce realitné kancelárie.

Vedľajšie sprostredkovanie :

Zabezpečené platby na internetových stránkach www.reality-financie.sk; www.k-p.sk
Boj proti podvodom a vymáhanie pohľadávok;
Expedícia objednávok;
Správa telefonických hovorov, ich prípadné zaznamenávanie a zasielanie korešpondencie;
Prispôsobovanie obsahu na internetových stránkach www.reality-financie.skwww.k-p.sk

 

 

 

Zodpovedná osoba v spoločnosti KOTVAN PARTNERS s.r.o..

Úlohou zodpovednej osoby v spoločnosti KOTVAN PARTNERS s.r.o. je dohliadať na dodržiavanie všeobecného nariadenia a predpisov uvedených v tomto dokumente.
Zaisťuje informovanosť pracovníkov a reaguje na žiadosti používateľov a zákazníkov o uplatnenie práv súvisiacich s osobnými údajmi, ktorými o nich spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o.  disponuje.

 

 • KOTVAN PARTNERS s.r.o., realitná kancelária REALITY-FINANCIE, ďalej aj „prevádzkovateľ“ spracúva osobné údaje spotrebiteľov, zákazníkov a klientov(ďalej aj „záujemcov“) a to:

kontaktné údaje, údaje na zmluvy a plnú moc, fakturačné údaje, údaje na doručenie

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely komunikácie so záujemcom/klientom, zákazníkom, …), e-mailová adresa
 • údaje na zmluvy a plnú moc sú meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti, adresa trvalého bydliska, poprípade ďalšie údaje dotknutej osoby alebo osôb pri spoluvlastníctve nehnuteľností,
 • fakturačným údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo bankového účtu

 

 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefónne číslo

 

 Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho záujemca uzatvorením zmluvy očakáva. V  prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať zmluvu a pristúpiť k realizácii realitných obchodov. Na základe tejto skutočnosti je záujemca povinný poskytnúť všetky potrebné údaje k realizácii obchodovania, resp. zaobstarania alebo vybavenia objednávky,
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od záujemcov, zákazníkov, klientov v  rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z  kúpnej resp. inej odplatnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom realitnej kancelárie REALITY-FINANCIE (prevádzkovateľom) v súlade s § 13 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov,
 • záujemca, zákazník, klient poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z  kúpnej resp. inej odplatnej zmluvy a  ďalšej komunikácie. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a  preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť,
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Práva záujemcov, klientov realitnej kancelárie, zákazníkov a spotrebiteľov

Máte právo na prístup, opravu a vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú. Takisto smiete požiadať o ich prenosnosť.

Tiež máte právo namietať proti spracúvaniu alebo požiadať o jeho obmedzenie, ako aj kedykoľvek odobrať svoj súhlas s týmto spracúvaním.

A nakoniec smiete aj poskytnúť pokyny na uchovávanie, vymazanie alebo zverejnenie vašich osobných údajov po smrti.

Uplatnenie práva

Tieto práva si možno uplatniť kedykoľvek, stačí sa obrátiť na zodpovednú osobu pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

– V časti „kontakty“ na internetových stránkach: https://www.reality-financie.sk, www.k-p.sk
– Poštou: KOTVAN PARTNERS s.r.o, Špačinská cesta 633/13, 917 01 Trnava

– Telefonicky:0907 239 547 (v cene miestneho hovoru).

K všetkým žiadostiam o uplatnenie práv treba priložiť kópiu dokladu totožnosti (občiansky preukaz vydaný Slovenskou Republikou alebo občiansky preukaz či pas členského štátu Európskej únie, potvrdenie o trvalom pobyte vydaný Slovenskou Republikou, povolenie k dočasnému pobytu alebo potvrdenie o prechodnom pobyte).

Na vašu žiadosť budeme reagovať podľa zákona, do jedného mesiaca od jej prijatia.

Možnosť obrátiť sa na UOOU

Ak vaša komunikácia so spoločnosťou KOTVAN PARTNERS s.r.o.,   nie je uspokojivá, máte možnosť podať žiadosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (UOOU), dozorného úradu zodpovedného za dodržiavanie povinností v oblasti osobných údajov na Slovensku.

Akým spôsobom sú vaše údaje zabezpečené?

Spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o. zaisťuje, aby sa vaše údaje spracúvali celkom bezpečným a dôverným spôsobom, a to vrátane činností, ktoré prípadne vykonávajú vedľajší sprostredkovatelia. S týmto cieľom máme zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na predchádzanie stratám, neoprávnenému použitiu, zmene či vymazaniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia sa upravujú podľa úrovne citlivosti spracúvaných údajov a podľa úrovne rizika, ktoré spracúvanie alebo jeho zavádzanie predstavuje.

Úprava týchto zásad ochrany osobných údajov
Právo na úpravu súčasného znenia týchto zásad ochrany osobných údajov je vyhradené.